หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > ศิลปกรรม ต้อนรับ ผู้บริหารจาก Haikou University of Economics
ศิลปกรรม ต้อนรับ ผู้บริหารจาก Haikou University of Economics

admin music
2019-07-10 11:11:50


วันที่ 27 มิถุนายน 2562 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Haikou University of Economics (จังหวัด Hainan) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบด้วย Ms. Zheng Li, Dean of the School of Art and Design, Ms. Cao Yang, Executive Dean of Nanhai Conservatory of Music และ Ms. Yu Qing, Officer of International Exchange and Cooperation Office อาจารย์ ดร.ณฐภรณ์ รัตนชัยวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน ร่วมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรเมษฐ์ แสงอ่อน รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ และคณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อหารือแนวทางในการสร้างความร่วมมือทางด้านวิชาการ และแลกเปลี่ยนบุคลการและนักศึกษาในอนาคต พร้อมทั้งขอเข้าเยี่ยมชมคณะศิลปกรรมศาสตร์ตามสาขาวิชาต่างๆ