หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ประชาสัมพันธ์ > นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ดุริยางค์นบประโคมบรรเลง
นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ดุริยางค์นบประโคมบรรเลง

admin music
2019-07-10 10:59:48

การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค. 62