หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว การประชุม/อบรม > ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561
ประชุมสาขาวิชาครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

admin music
2020-04-21 13:43:21

วันที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง 58508 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาดนตรี ได้จัดประชุมครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว สาขาวิชาดนตรี