หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > บัญชีรายชื่อบัณฑิตที่ยืนยันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2561
บัญชีรายชื่อบัณฑิตที่ยืนยันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2561

admin music
2018-11-13 12:07:39

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประกาศครั้งที่ 2/2 ขอมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 บัญชีรายชื่อบัณฑิตที่ยืนยันเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2561 สําเร็จการศึกษาวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 - 26 เมษายน 2561 (อนุมัติผลสําเร็จการศึกษา รอบ 1 - 13)

ลิ้งค์รายชื่อ

บัญชีรายชื่อบัณฑิตเขารับปริญญา 61