อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี


อาจารย์ข้อมูลส่วนบุคคล
อาจารย์ ดร.รุ่งเกียรติ สิริวงษ์สุวรรณ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  ดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Email : rungkiat.si@ssru.ac.th 
 website : www.teacher.ssru.ac.th/rungkiat_si
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนนาถ มีนะนันท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน
: รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
                   : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : 
ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิจัยและสร้างสรรค์งานศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาโท : 
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิต
 ปริญญาตรี : 
คบ. ( ดนตรีศึกษา) คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 Email : chananard_me@ssru.ac.th
 website : 
http://www.elfar.ssru.ac.th/chananard_me/
 
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 503


ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ วรรณดี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

 
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มนุษดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ปริญญาตรี : 
ศป.ม. (มนุษยดุริยางควิทยา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. (ดุริยางคศาสตร์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Email : 
pamsak.va@ssru.ac.th
 website : 
http://www.elfar.ssru.ac.th/pansak/
 
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1399

อาจารย์ศักรินทร์ สู่บุญ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : 
อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

 
ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ครุศาสตร์มหาบัณฑิต (นิเทศการศึกษา และพัฒนาหลักสูตร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตร์บัณฑิต (ดนตรีศึกษา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Email : 
sakarin.su@ssru.ac.th
 website : 
http://www.elfar.ssru.ac.th/sakarin_su/
 
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 501


อาจารย์ยุทธกร สริกขกานนท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

  ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มานุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 ปริญญาตรี : 
ศป.ม. มนุษยดุริยางควิทยา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
กศ.บ. ดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 Email : 
yutakorn.sa@ssru.ac.th
 website : 
http://www.elfar.ssru.ac.th/yutakorn_sa/
 
ติดต่อ : ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-160-1388-94 ต่อ 501


อาจารย์ศิริมา พนาภินันท์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาเอก : 
(กำลังศึกษา ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 Email : sirima.pa@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/sirima_pa/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501


อาจารย์ทัศนัย เพ็ญสิทธิ์
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  ดนตรีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 ปริญญาตรี : 
ครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Email : thassanai.ph@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/thassanai_ph/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501

อาจารย์ปฐมวัส  ธรรมชาติ
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
Master of Music, Indiana State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี : 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 Email : patommavat.th@ssru.ac.th 
 website : http://www.elfar.ssru.ac.th/patommavat_th/
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501


อาจารย์ปราโมทย์  เที่ยงตรง
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางค์ไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 Email :  pramot.te@ssru.ac.th
 website : www.teacher.ssru.ac.th/pramote_te
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501อาจารย์อวัสดากานต์ ภูมี
 ตำแหน่งปัจจุบัน : อาจารย์ประจำสาขาวิชาดนตรี

ประวัติการศึกษา
 ปริญญาโท : 
ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคีตวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 ปริญญาตรี : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร (เกียรตินิยมอันดับ 2)
 Email :  awasdakan.po@ssru.ac.th
 website : www.teacher.ssru.ac.th/awasdakan_po
 
ติดต่อ : 
ชั้น 5 อาคาร 58 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300
 
หมายเลขโทรศัพท์ : 
02-160-1388-94 ต่อ 501